สวัสดิการสมาชิก

เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ

     เงินยืมทดรองจ่ายเป็นเงินยืมเพื่อการฌาปนกิจของสมาชิกโดยให้วงเงินยืม 30,000 บาท เป็นเวลา 15 วันโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสมาชิกจะต้องนำเงินมาคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับไป

คุณสมบัติของผู้รับสวัสดิการนี้

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด
 2. ยังมีสิทธิขอสินเชื่อกับทางสหกรณ์
 3. ประพฤติดี ชำระหุ้นและหนี้สม่ำเสมอ

หลักฐานที่ใช้ยื่น

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิก
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 
 3. แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดสามารถรับได้ที่สหกรณ์ หรือ
 4. สำเนาสมุดบัญชีด้านที่มีเลขที่บัญชีของสมาชิก
 5. สำเนามรณบัตรซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักเกณฑ์พิจารณาการให้เงินสงเคราะห์ฯเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

 1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานตาม ข้อ 1 -5 เข้าที่ประชุมอาทิตย์ละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. อนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่การเงินจะโอนให้วันถัดไป
เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการมงคลสมรส

     เงินยืมทดรองจ่ายเป็นเงินยืมเพื่อจัดงานมงคลสมรสของสมาชิกโดยให้วงเงินยืม 50,000 บาท เป็นเวลา 15 วันโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสมาชิกจะต้องนำเงินมาคืนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับไป การขอสวัสดิการประเภทนี้จะต้องขอก่อนล่วงหน้าประมาณ 10 วัน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากคณะกรรมการ

คุณสมบัติของผู้รับสวัสดิการนี้

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด
 2. ยังมีสิทธิขอสินเชื่อกับทางสหกรณ์
 3. ประพฤติดี ชำระหุ้นและหนี้สม่ำเสมอ

หลักฐานที่ใช้ยื่น

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิก
 2. สำเนาบัตรประชาชน ของคู่สมรสสมาชิก
 3. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ำประกัน 1 คน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
 5. แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดสามารถรับได้ที่สหกรณ์ หรือ
 6. สำเนาสมุดบัญชีด้านที่มีเลขที่บัญชีของสมาชิก
สงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิกและทายาท

คุณสมบัติของผู้รับทุนสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและทายาท

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด
 2. มีสิทธิได้รับเงินเมื่อ สมาชิกถึงแก่กรรม, ภรรยาตามกฎหมายถึงแก่กรรม, บุตร,บิดา,มารดาถึงแก่กรรม
 3. ประพฤติดี ชำระหุ้นและหนี้สม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์พิจารณาการให้เงินสงเคราะห์ฯเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

 1. ให้ผู้รับโอนประโยชน์รับเงินสงเคราะห์
 2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ไม่เกิน 5 ปี รับเงินสงเคราะห์ 30,000 บาท
 3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ 5 ปี ถึง 10 ปี รับเงินสงเคราะห์ 50,000 บาท
 4. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ 10 ปี ถึง 15 ปี รับเงินสงเคราะห์ 70,000 บาท
 5. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ 15 ปี ถึง 20 ปี รับเงินสงเคราะห์ 85,000 บาท
 6. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ 20 ปี ขึ้นไป รับเงินสงเคราะห์ 100,000 บาท

หลักเกณฑ์พิจารณาการให้เงินสงเคราะห์ฯเมื่อทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม

 1. ภรรยาสมาชิกถึงแก่กรรมได้รับ 20,000 บาท
 2. บุตร,บิดา,มารดา 10,000 บาท
 3. สมาชิกเป็นผู้ได้รับเงินดังกล่าว

หลักฐานที่ใช้ยื่น

 1. สำเนาใบมรณะบัตรจองผู้ถึงแก่กรรม
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)

** สำเนาทุกใบให้ลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน หรือ สมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่ารับรอง**

รับขวัญทายาท

คุณสมบัติของผู้รับทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 1,000 บาท หลักเกณฑ์ทั่วไปดังนี้

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จำกัด
 2. ครอบครัวสมาชิกสามารถรับสวัสดิการประเภทนี้ได้ไม่เกิน 2 คน
 3. ประพฤติดี ชำระหุ้นและหนี้สม่ำเสมอ

หลักฐานที่ใช้ยื่น

 1. แบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดสามารถรับได้ที่สหกรณ์ หรือ pdf [ Download
 2. สำเนาสูติบัตรของบุตรที่เกิดหลัง วันที่ 13 ตุลาคม 2553
 3. สำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
 4. กรณีไม่สะดวกมารับเงินด้วยตนเองแนบสำเนาบัญชีกรุง ธ.กรุงไทย ด้านที่มีชื่อและเลขที่บัญชี
 5. สำเนาทุกใบให้ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง
บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

สหกรณ์ให้สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบโดยสมาชิกดำเนินการได้ดังนี้

 1. ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเป็นจำนวน 2,000 บาท สำหรับการบาดเจ็บ 1 ครั้ง
 2. หลักฐานที่ต้องยื่นแก่สหกรณ์ ได้แก่
 • ใบรับรองแพทย์ที่รับรองได้ว่าเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
 • สำเนาบัตรราชการ
 • หากประสงค์ให้โอนทางธนาคารแนบสำเนาเลขที่บัญชีด้านที่มีชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนและจำนวนทุน

ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรได้มาจากเงินทุนสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์ซึ่งจัดสรรมาจากที่ประชุมใหญ่ประจำปี หรือ เงินซึ่งมีผู้อุทิศให้ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่งๆ จำแนกการให้ทุนได้ดังนี้

 1. ประถมต้นถึงชั้นประถมปลาย ทุนละ 1,000 บาท
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500 บาท
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช./ปวส. ทุนละ 2,500 บาท
 2. จำนวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการจัดสรรกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ตามคณะกรรมการเห็นสมควร

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นบุตรสมาชิก รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย
 2. ผู้ขอรับทุนทุกระดับการศึกษา ต้องได้เกรด 2.5 หรือร้อยละ 60 ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. กำลังศึกษาในสถาบันของทางราชการหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
 5. ต้องไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคำขอทุน 
 6. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันทุกปี
 7. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกก็ให้ได้รับทุนเพียง 1 ถ้าบิดา และมารดาต่างเป็นสมาชิกก็ให้ได้รับทุนเพียง 1 ทุนเท่านั้น

หลักฐานการขอรับทุน

 1. คำขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด สามารถรับได้ที่สหกรณ์
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตรของผู้รับทุน 
 3. ใบรับรองการศึกษา และใบรับรองความประพฤติจากสถาบันการศึกษาปีที่ล่วงมาแล้ว

หลักพิจารณาพิจารณาเบื้องต้นของคณะกรรมการ

 1. พิจารณาให้บุตรของสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนน้อยที่สุดเป็นผู้ได้รับทุนก่อน หากบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกพิจารณาเงินได้รายเดือนผู้ที่มีเงินได้รายเดือนสูงกว่า
 2. พิจารณาเวลาการเป็นสมาชิกของบิดา หรือมารดาที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกันนานกว่าให้พิจารณารับทุนก่อน หากบิดาและมารดาต่างก็เป็นสมาชิกพิจารณาผู้เป็นสมาชิกที่นานกว่า
 3. หากระยะเวลาตามข้อ 1 และ 2 เท่ากันพิจารณาพี่น้องที่กำลังศึกษาในระดับประถมหรือมัธยมอยู่หลายคนกว่าผู้อื่นเป็นผู้ได้รับทุน

** ช่วงเปิดรับการยื่นขอรับทุนจะประกาศทางเว็บไซต์หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์อีกครั้ง **